Huishoudelijk reglement

Huisregels volleybalclub Kivoc Kinrooi

 

1. Algemeen:
 • Volleybalclub Kivoc Kinrooi is een sportvereniging die de promotie en de beoefening van de volleybalsport, op competitief vlak als doelstelling heeft;
 • Zij biedt aan al haar aangesloten, spelende leden de middelen en de mogelijkheden om het volleybal te beoefenen op het voor haar/hem meest geschikte niveau;
 • Alle Bestuursleden engageren zich ten volle voor de club en verbinden zich ertoe de hun opgelegde taken en opdrachten correct en stipt uit te voeren. Dit met respect voor de geldende termijnen. Zij verklaren kennis genomen te hebben van de Organisatie, het organigram, de statuten en de onderhavige Huisregels. Zij nemen, zoveel als mogelijk, deel aan de vergaderingen van Bestuur en bevestigen elk jaar hun mandaat.
2. Taken en verantwoordelijkheden TRAINERS:
 • Elke trainer engageert zich ten volle voor de club;
 • Zij/hij neemt kennis van de Organisatie, het organigram, de statuten en de onderhavige Huisregels;
 • De trainer is een voorbeeld voor zijn speelsters/spelers wat betreft stiptheid, kledij, orde en netheid. Zij/hij is streng maar rechtvaardig in het nemen van beslissingen en gedraagt zich altijd opvoedend;
 • Zij/hij creeërt en promoot een positief imago en dreegt de Club op een positieve wijze naar de buitenwereld uit;
 • Incidenten/accidenten worden onmiddellijk gemeld aan één van de Bestuursleden en/of Ploegverantwoordelijke. Kwetsuren en sportletsels aan de Secretaris en/of Ploegverantwoordelijke;
 • In jeugdcompetities is het naakte resultaat ondergeschikt aan de individuele opleiding, bevordering van de Ploeggeest en het geven van speelgelegenheid aan alle spelers.
3. Taken en verantwoordelijkheden SPELENDE LEDEN:
3.1 Algemene gedragscode:
 • Iedereen die aansluit bij Volleybalclub Kivoc Kinrooi engageert zich voor 100% voor de Club en is gemotiveerd voor het volgen van een volleybalopleiding én voor deelname aan alle sportieve Clubactiviteiten. Dit impliceert aanwezigheid tijdens trainingen en hulp tijdens de diverse Clubactiviteiten (vb. Ijzeractie, petanque- en volleybaltoernooi met BBQ, fuif, Gastronomische dag, …)
 • Iedereen gedraagt zich volgens de geldende maatschappelijke normen: beleefdheid in alle omstandigheden; respect voor mensen, materiaal en infrastructuur; sportiviteit naar vriend en tegenstander; aanvaarding van een opmerking of beslissing van Bestuur, trainer(s) of scheidsrechter(s). Negatieve of afbrekende kritiek is uit den boze zodat het positieve imago van de club hoog gehouden wordt.Problemen worden binnenskamer besproken, uitgepraat EN OPGELOST;
 • In de sporthal wordt er, waar dan ook, NIET gerookt! Wees matig met alcoholverbruik na de trainingen of wedstrijden. Drugs en/of doping horen NIET thuis in onze Club en geven aanleiding tot ONMIDDELLIJKE uitsluiting, zonder enige vorm van verhaal of compensatie.Neem voldoende rust en ga tijdig slapen, zeker voor de wedstrijddag. Evenwichtige voeding is belangrijk en bevorderd de lichamelijke fitheid én de sportieve prestaties.
 • Bij vragen, problemen, … etc, is je Team Kapitein je eerste aanspreekpartner. Indien dit niet mogelijk is, je trainer en/of Ploegverantwoordelijke.
3.2 Trainingen en wedstrijden:
 • Kom steeds stipt op tijd en help eventueel met het klaarzetten van de zaal (beurtrol);
 • Verwittig, bij gedwongen afwezigheid, steeds je trainer en/of de Ploegverantwoordelijke. Niet één van je medespelers;
 • Aanwezigheid op wedstrijden is een must evenals op trainingen. Volleybal is bij uitstek een ploegsport, ongegronde afwezigheden kunnen leiden tot forfait waarvan de medespelers en Club het slachtoffer zijn;
 • De sportieve volleybalactiviteiten hebben voorrang op andere hobby’s  zie de opmerking over engagement en motivatie;
 • Breng steeds je identiteitskaart mee (wettelijke verplichting);
 • Bij thuiswedstrijden is men 30 minuten VOOR aanvang wedstrijd in de zaal aanwezig (tenzij andere afspraak met trainer en/of Ploegverantwoordelijke). Bij uitwedstrijden beslist de trainer/coach waar en wanneer er vertrokken wordt;
 • Luister steeds naar de richtlijnen en/of opmerkingen van de trainer en/of Ploegverantwoordelijke;
 • Stoor de wedstrijden/trainingen niet door GSM- gebruik of andere electronica;
 • De verantwoordelijkheid van de trainer (en dus de Club) beperkt zich vanaf 15 minuten VOOR tot 15 minuten NA de training. Verlaat dus nooit de zaal voor het einde van een training, tenzij na specifieke toelating en/of afspraak met ouders en trainer;
 • Steun elkaar in alle omstandigheden, moedig aan en supporter. Ook de reservespelers op de bank. Hou je ten alle tijde klaar voor een invalbeurt d.w.z. zich warm houden en verzamelen rond de coach bij een time-out;
 • Na het einde van de training of wedstrijd ruimt IEDEREEN gezamelijk op! Afval wordt in de vuilnisbak gedeponeerd en douches/toiletten proper achtergelaten.
3.3 Kledij en hygiëne:
 • Tijdens de trainingen draag je sportkledij en geschikte volleybalpantoffels;
 • Verwijder alle siervoorwerpen zoals uurwerken, ringen, ketting, … enz, of nog beter, laat deze dure voorwerpen thuis zoals alle andere waardevolle voorwerpen. De Club kan niet aansprakelijk worden gehouden ingeval van verlies of diefstal;
 • De wedstrijduitrusting (uitgezonderd training, kniebescherming en pantoffels) wordt door de Club ter beschikking gesteld en blijft eigendom van de Club.
3.4 Incidenten/accidenten:
 • Sportletsels worden onmiddellijk aan trainer, Ploegverantwoordelijke of Secretaris gemeld;
 • Dit voor het invullen en versturen van de nodige verzekeringspapieren;
 • De Secretaris is de enige binnen de Club hiervoor bevoegd;
 • Zuivere overbelastingsletsels komen niet in aanmerking voor aangifte aan de verzekering.
4. Besluiten:
 • Alle aangesloten spelende leden, of hun wettelijke vertegenwoordigers, nemen kennis van en aanvaarden de ‘Huisregels’ zoals hierboven beschreven en verwoord. Op deze wijze tekenen ze als het ware een ‘charter’ met de Volleybalclub Kivoc Kinrooi;
 • Zodoende wordt er een ‘band’ gecreeërd met de Club die verder moet gaan dan de eigen ploeg en de eigen wedstrijden.
 • Het Bestuur hoopt inderdaad op een regelmatig onderling contact tussen de verschillende ploegen van onze Club waarbij de Jeugdspelers de Seniorenspelers komen aanmoedigen tijdens hun wedstrijden. Omgekeerd moeten de Seniorenspelers steun verlenen aan de jongeren tijdens trainingen, begeleiden van Jeugdploegen en door een voorbeeldfunctie tijdens de verschillende Clubactiviteiten. Het vormt de beste stimulans voor een blijvende interesse voor de volleybalsport en voor het eigen leer- en groeiproces waarbij zowel de louter sportieve ontwikkeling als algemeen opvoedkundige aspecten aandacht krijgen.
Namens het Bestuur van volleybalclub Kivoc Kinrooi